Улуттук энергохолдингдин туунду коомдорунун дивиденддерин эсептөө калькулятору

Акционердик коомдун аталышы

Акциялардын саны

* Урматтуу акционерлер, эгерде жылдык дивиденддин өлчөмү 0 (нөлгө) барабар болсо, демек бул жылы дивиденд чегерилген жок.

Эсептөө натыйжасы: сом.
Бул жыл үчүн дивиденддин өлчөмү: сом.
Маалымдамага ылайык маалымат
1 (бир) жөнөкөй акция үчүн эсеп: сом.
Маалымдамага ылайык маалымат